DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Aktuálně/Historie

Pokud chcete být upozorňováni na novinky na tomto webu využijte  účet ObchvatPrilep@obchvat na Twitteru nebo, pokud chcete zasílat e-mail notifkace, zašlete svůj kontakt na obchvatprilep@websnadno.cz. Pokud Vás zájímá co se děje v zastupitelstvu obce a co se připravuje navštivte stránky Spolku Kamýk.

 

15. 1. 2021 Praha a Středočeský kraj se domlouvají o přesměrování dopravy na přeložku silnice II/240, která propojí dálnice D7 a D8, citace: "Pro Prahu bude důležitá i přeložka silnice II/240, která propojí dálnice D7 a D8, čímž odvede většinu kamionové dopravy z budoucí severovýchodní části Pražského okruhu". Detaily ZDE. Nejčernější scénáře se naplňují. Ve vzdálenosti 180 m od obytné zástavby Velkých Přílep povede komunikace, která bude suplovat "prý dočasně" Severní část Pražského okruhu.

11. 1. 2021 rada obce Velké Přílepy schválila následující Stanovisko obce k šetření vlivu na životní prostředí EIA záměru Jižního obchvatu Velkých Přílep. Detaily ZDE.

8. 12. 2020 bylo zahájeno šětření vlivu na životní prostředí EIA záměru Jižního obchvatu Velkých Přílep. Celková délka obchvatu je 2,9 km a spojuje silnici od Lichocevsi na silnici II/240 u Statenic a dále až se silnicí na Roztoky. Veřejnost může podávat svá vyjádření k tomuto návrhu Krajského úřadu ve lhůtě 30 dní. Detaily ZDE.

3. 12. 2020 Krajský úřad Středočeského kraje zamítl připomínky obcí a spolků v rámci řízení vlivu na životní prostředí EIA záměru Úholičky – úprava tvaru tělesa skládky (navýšení kapacity skládky Úholičky o 300 tis. m3, což znamená zvýšení skládky o 10 metrů a prodloužení navážení odpadů o cca 3 roky) a udělil záměru souhlasné závazné stanovisko. Detaily ZDE.

6. 11. 2020 Zastupitelé Velkých Přílep (dne 3.11.2020) a Statenic (dne 3.6.2020) na svých zasedáních schválili financování zkušebního jednoletého provozu nové autobusové linky 409 v trase Velké Přílepy - Statenice - Lidl Horoměřice - Suchdol s předpokládaným termínem zahájení 1. 9. 2021. Další informace ZDE.

20. 9. 2020 dne 21.9.2020 se slavnostně zprovozní nová silnice I/16 Slaný - Velvary, jak vyplývá z informace Ředitelství silnic a dálnic. Tato mezinárodní silnice I. třídy, jako hlavní propojka dálnic D7 - D8, umožní kapacitní, komfortní a rychlé dopravní propojení v oblasti severně od Prahy bez zatížení okolních obcí zvýšenou osobní i nákladní dopravou. Potřebujeme ještě přeložku silnice II/240 (spojnice dálnic D7 -D8), jejíž stavba je plánována 180 m od obytné oblasti Velkých Přílep?

18. 9. 2020 obec Lichoceves plánuje podél plánované "Přeložky silnice II/240 (spojnice dálnic D7 -D8)" směrem k Velkým Přílepům výstavbu Průmyslové zóny, detaily ZDE.

25. 6. 2020 zastupitelstvo obce na svém jednání 16. 6. 2020 neschválilo návrh negativního stanoviska k  návrhu na vyhlášení stavební uzávěry propojky dálnic D7-D8jak bylo hlasováno naleznete ZDE, celý zápis z jednání ZDE.

24. 6. 2020  proběhlo veřejné projednání dokumentace k záměru Navýšení kapacity skládky Úholičky o 300 tis. m3, což znamená zvýšení skládky o 10 metrů a prodloužení navážení odpadů o cca 3 roky.  Detaily viz portál EIA . Záznam z jednání naleznete ZDE. Pokud bude záměr schválen bude skládka provozována do roku 2026, pokud ne do roku 2023.

9. 6. 2020 Na podnět zastupitelů za Spolek Kamýk bylo na zastupitelstvu konaném dne 21. 5. 2020 schváleno negativní stanoviskou obceNavýšení kapacity skládky Úholičky o 300 tis. m3, což znamená zvýšení skládky o 10 metrů a prodloužení navážení odpadů o cca 3 roky

3. 6. 2020 Na zasedání Rady obce Velké Přílepy se probíral návrh navýšení daně z nemovitosti pro občany, který by se měl schvalovat na zasedání zastupitelstva dne 16. 6. 2020, zápis z jednání rady ZDE

1. 6. 2020 Rada Středočeského kraje zveřejnila na úřední desce nový návrh na vyhlášení stavební uzávěry propojky dálnic D7-D8, včetně mapového podkladu, kterou Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) svým rozhodnutím zrušilo dne 20.4.2020, z důvodu porušení zákonem stanovené procedury. K novému návrhu stavební uzávěry může kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto opatřením přímo dotčeny, uplatnit písemné připomínky ke KÚSK, Odboru územního plánování a stavebního řádu, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění tzn. odeslání nejpozději do 26.6.2020.

13. 5. 2020 Několik poznatků z dokumentace k šetření vlivu na životní prostředí  EIA záměru Navýšení kapacity skládky Úholičky o 300 tis. m3, což znamená zvýšení skládky o 10 metrů a prodloužení navážení odpadů o cca 3 roky. Veškerou dokumentaci naleznte ZDE.

V „Posouzení vlivu stavby na krajinný ráz“ se uvádí, že úprava tělesa skládky bude mít středně silný vliv na estetické hodnoty, na harmonické měřítko a harmonické vztahy v krajině: dojde k vizuálnímu zvýraznění samotné skládky a z některých pohledových míst může dojít i k částečnému ovlivnění dálkových, středně dlouhých a panoramatických pohledů do okolních krajinných prostor viz tabulka 6  a související text na straně 32. 

V „Rozptylové studii“ je uvedeno, že úpravou tělesa skládky a jejím dalším provozem dojde k překročení imisního limitu pro benzo(a)pyren o 30 %: v referenčním bodě 4 (Sportovní 1080, Velké Přílepy) a referenčním bodě 5 (Zátopkova 1036, Velké Přílepy) bude docházet k překračování imisních limitů benzo(a)pyrenu v průměru o 30 % a koncentrace polétavého prachu se bude pohybovat na hranici 94-96 %  imisního limitu, viz tabulka č. 7 a související text na straně 17 a závěrečné hodnocení bod 1 na straně 26. Benzo(a)pyren  je je toxická, mutagenní látka. Může být vdechnut, ale prostupuje do organismu i pokožkou. Ohrožuje zdravý vývoj plodu, je zde velké riziko onemocnění rakovinou a způsobuje podráždění nebo až popálení kůže. Kožní onemocnění způsobuje také u zvířat.

Z údajů v „Rozptylové studii“ dále vyplývá,  že pokud by nedošlo k navýšení tělesa skládky a prodloužení jejího využívání o další tři roky může poklesnout imisní koncentrace polétavého prachu a oxidu dusíku zapříčiněná dopravou na skládku na komunikaci II/240 (ulice Pražská, Velké Přílepy) až o 20 %, viz závěrečné hodnocení bod č. 4 na straně 27.

V „Hlukové studii“ se uvádí, že  úpravou tělesa skládky a jejím dalším provozem dojde k navýšení hluku:
Hluk u dopravy související s pokračujícím provozem skládky se ve výpočtových bodech 4 (Sportovní 1080, Velké Přílepy), bodě 5 (Zátopkova 1036, Velké Přílepy), bodě7 (Pražská 97, Velké Přílepy) a bodě 8 (Pražská 29, Velké Přílepy), kde již nyní dochází k překračování hygienických limitů 60 dB ve dne ,se navýší  0,5 – 0,6 dB, viz tabulka 10 a související text na straně 30.

29. 4. 2020 "Z jedné strany spojnice dálnic z druhé hora odpadu - kolo druhé" - Středočeský kraj zveřejnil dokumentaci k šetření vlivu na životní prostředí  EIA záměru Navýšení kapacity skládky Úholičky o 300 tis. m3, což znamená zvýšení skládky o 10 metrů a prodloužení navážení odpadů o cca 3 roky. Veřejnost, dotčená veřejnost a další subjekty mohou zaslat své písemné vyjádření k dokumentaci EIA ve lhůtě do 28. 5. 2020 na Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství. Detailní informace naleznte ZDE.

24. 4. 2020 Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) svým rozhodnutím zrušilo Územní opatření o stavební závěře pro stavbu "Přeložky silnice II/240 (spojnice dálnic D7 -D8)" ze dne 23.07.2018, vydané Radou Středočeského kraje. MMR potvrdilo, že propojka dálnic D7 - D8 je dlouhodobě prosazována v rozporu se zákonem a bez ohledu na práva dotčených subjektů např. vlastníků pozemků, občanů, obcí, spolků. Detaily naleznete ZDE.

7. 1. 2020 Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy vydal souhlasné stanovisko k realizaci "Přeložky silnice II/240 (spojnice dálnic D7 -D8)" v rámci šetření vlivu této stavby na životní prostředí EIA. Jedná se navrhovanou tříproudovou silnicí ve vzdálenosti cca 200 m od obydlené zástavby (Kamýk) včetně výstavby mimoúrovňové křižovatky dálníčního typu,  Detaily naleznete ZDE nebo ZDE.9. 3. 2020 na Ministerstvo životního prostředí byl podán podnět k přezkumu zákonnosti vydaného souhlasného stanoviska Magistrátu hlavního města Prahy k šetření vlivu na životní prostředí EIA přeložky  silnice II/240 (spojnic dálnic D7- D8). Detaily ZDE.